Kogeneracija in integracija

 
 
"Obnovljivi viri z dodano vrednostjo"
 
 
Kljub zavedanju, da je trajnostni razvoj družbe mogoč le s prehodom na vse večjo izrabo obnovljivih virov energije, v praksi ta preskok velikokrat ni enostaven. Eden izmed ključnih razlogov zaradi katerih se investitorji težko odločajo za trajnostne projekte je ekonomska neupravičenost same izvedbe trajnostno naravnanih projektov. Rešitev je v energetskih sistemih, ki temeljijo na soproizvodji in/ali integraciji oziroma souporabi več obnovljivih virov. Takšni sistemi lahko zagotavljajo bistveno večje energetske izkoristke (30% in več), kar bistveno pipomore k finančni vzdržnosti in donosnosti investicije.
 
  V podjetju Tehnosol projetiramo in izvajamo široko paleto kogeneracijskih sistemov na lesno biomaso, prav tako pa smo razvili lasten sistem energetsko integrirane gradnje.